Yrityspalvelut

Ota liikunta osaksi yrityksenne arkea

Työhyvinvointi lähtee arjesta. Personal trainerin avulla toteutettu liikunta tekee toiminnasta suunnitelmallista ja kannustavaa yhdessä tekemistä.

Aktiivinen arki pitää sekä kehon että mielen virkeänä

Personal trainer tuo liikunnan yrityksesi arkeen liikuttamalla sinua yrityksesi tiloissa tai sen lähiympäristössä. Työelämä elää murrosvaiheessa. Muutosvauhti on alati kiihtyvää ja vaatii koko organisaatiolta voimavaroja. Aktiivinen arki auttaa jaksamaan ja lataamaan voimavaroja.

Panosta tykytoimintaan

Tukemalla ja aktivoimalla työntekijöidensä työkykyä ja hyvinvointia yritys sijoittaa omaan tulevaisuuteensa.

Työntekijälle

Tykytoiminta voi merkitä itse työssä jaksamisen ja työkyvyn säilymisen lisäksi oman terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämistä sekä sosiaalisten suhteiden luomista.

Yritykselle

Yritys voi parantaa omaa kannattavuutta ja toimintakykyä pitkälläkin aikavälillä, sillä yrityksen tärkein voimavara on sen työntekijät.

Henkilöstön hyvinvoinnista välittävä työnantaja on etulyöntiasemassa työntekijän punnitessa sopivaa työnantajaa.

 

Esimerkkejä tykytoiminnasta, joka on toteutettavissa yhteistyössä Personal Trainerin kanssa:

  • ryhmäliikuntatunnit
  • personal training valmennus
  • pienryhmävalmennus
  • työhyvinvointipäivä
  • taukoliikunta
  • luennot terveellisistä elämäntavoista ja hyvinvoinnista

Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä oman yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti – niin yksittäisille työntekijöille kuin työporukoillekin.

 

Kohdenna liikuntatuki ja seuraa panostuksia pitkällä tähtäimellä

Suunnittele. Käytä hetki aikaa huolelliseen suunnitteluun yhdessä terveyden- ja liikunnanalan ammattilaisten kanssa. Työhyvinvointisuunnitelman avulla tykytoiminnasta tulee vaikuttavaa myös pitkällä tähtäimellä. Millaiset tarpeenne ovat? Mihin tykytoiminnalla halutaan vaikuttaa? Miten niihin voidaan vaikuttaa?

Testaa. Testaus on tärkeä arvioinnin ja seurannan työkalu yritykselle ja henkilöstölle itselleen oman kunnon seurannassa.

Toteuta. Kun työhyvinvointisuunnitelma on valmis, on toteutuksen aika. Huolellinen suunnitelma sisältää askeleet ja aikataulun, joiden mukaan on helppo edetä.

Arvioi. Pitkän tähtäimen työhyvinvointisuunnitelma edellyttää huolellista arviointia testauksen ja palautteen perusteella, jotta tuloksia voidaan arvioida ja jatkotoimia kohdentamia kohdentaa oikeisiin asioihin.

Mitä on hyvä työkyky?

Työkyvyllä tarkoitetaan työntekijän voimavaroja vastata työhönsä kohdistuviin vaatimuksiin. Työkyvyn perustan muodostavat fyysinen toimintakyky, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä terveys. Lisäksi työympäristö, ammatillinen osaaminen, koulutus, asenteet, arvot ja motivaatio vaikuttavat työntekijän työkykyyn. Uusia vaatimuksia työkykyisyyden suhteen syntyy koko ajan lisää.

Työkykyisyyttä ylläpitävällä toiminnalla eli tykytoiminnalla tuotetaan, ylläpidetään ja kehitetään jokaisen työelämässä olevan työkykyisyyttä uran eri vaiheissa. Useissa tutkimuksissa tykytoiminnan on todettu kehittävän henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä työpaikan toimivuutta, ilmapiiriä ja työmotivaatiota.

Työterveyslaitos kuvaa työkykyä talomallin avulla. Työkykytalo koostuu neljästä kerroksesta. Kolme alimmaista kuvaavat henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista. Työkykytalo pysyy pystyssä, kun kaikkia kerroksia kehitetään jatkuvasti koko työelämän ajan.